UAB „RELEVEN“ Privatumo politika


Bendra informacija

Šia privatumo politika ir slapukų taisyklėmis (toliau – PP) nustatomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, naudojantis interneto svetaine https://releven.lt/ (toliau – Svetainė).

Naudodamiesi Svetaine ar pateikdami savo asmens duomenis Svetainės registracijos ar prisijungimo skiltyse, Jūs, kaip Svetainės naudotojas, sutinkate su PP nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas PP pateiktas sąlygas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.


Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Tų asmenų, kurie naudojasi Svetaine arba pateikia savo asmens duomenis Svetainės kontaktų skiltyje, asmens duomenų valdytojas yra UAB „Releven“, juridinio asmens kodas 305669539, buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.


Kodėl ir kokius Jūsų asmens duomenis renkame bei kiek laiko Jūsų duomenis saugome?

Kodėl renkame Jūsų asmens duomenis?Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?Koks teisinis pagrindas leidžia mums rinkti informaciją apie Jus?Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
Klientų duomenų bazės rinkimo tikslasElektroninio pašto adresas.Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo elektroninio pašto adresą
3 metai
Komunikacijos tikslaisVardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numerisJūsų sutikimas išreiškiamas pateikiant savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį kontaktų skiltyje 3 metaiKokiais principais vadovaujamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasi šių principų:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).Ar galiu atšaukti duotą sutikimą?

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui. Norėdami atšaukti savo duotą sutikimą, kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@releven.lt.


Kaip saugosime Jūsų duomenis?

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Kam Jūsų duomenys tampa prieinami?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.


Kokios teisės Jums garantuojamos?

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt.


Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui prašome rašyti mums elektroninio pašo adresu info@releven.lt.

SLAPUKŲ TAISYKLĖS

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. 

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai Jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams. Slapukus, naudojamus mūsų Svetainėje galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad Svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.


Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsitePRIVATUMO POLITIKOS IR SLAPUKŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS IR PAKEITIMAI
Privatumo politika ir Slapukų taisykės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Bet kokie šių Privatumo ir Slapukų taisyklių pakeitimai bus skelbiami Svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.

Privatumo ir Slapukų taisyklės parengtos 2023 m. Lapkričio 16 d.